คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมสำรวจ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะในการคิดการวิเคราะห์และการสื่อสาร สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถพัฒนา ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ มีความคิดริเริ่ม สามารถบูรณาการความรู้ นำมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสำรวจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

เปิดรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
เปิดเรียนเดือน สิงหาคม 2565 สามารถกู้ยืมทุนการศึกษาได้

เรียนวิศวะออนไลน์

ปริญญาตรี รับเทียบโอน รับเทียบโอน ปวส. / อนุปริญญา ทุกหลักสูตรสามารถผ่อนชำระรายเดือนได้ สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี


เรียน ออนไลน์ มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น
การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นหลักสูตรการเรียนที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สามารถเรียนได้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน เพียงคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลักสูตรผ่านการรับรองโดย สกอ.และ ก.พ.

เรียนวิศวะออนไลน์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Survey Engineering

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (เต็ม) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมสำรวจ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Survey Engineering)
ชื่อย่อ B.Eng. (Survey Engineering)

ติดต่อสอบถามข้อมูลหากปรึกษาปัญหาเรื่องเรียนหลังจากที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแล้วขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารการสมัครเรียนมาที่สำนักงานการศึกษา เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เท่านั้น

กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID : wtuonline